BACK ON STAGE

D’Fanfare Nidderkuer
invitéiert op hire Gala Concert

Musique à Gogo
FanNi Back on Stage

Direktioun : Ralph MASSARD

Samsdeg, den 23. Abrëll 2022
um 20.00 Auer am  Hall O  zu Uewerkuer

Reservatiounen bis den 20. Abrëll 2022
um Tel. 26 10 31 89 (mueres)